1998 Georgia Ms. Olympus Leather - Now 2008: Mara Then: Katherine